top of page

Školné a podmínky docházky

HANNY jeslí - dětské skupiny Bašť

 

Cena školného je garantována pro období od 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024

                                                                                                          

7:15-17:30 - celodenní docházka

Ceník za sjednanou péči o dítě v DS HANNY od 7,15 – 17,30 hodin s ohledem na výši státního příspěvku pro dítě mladší věkové kategorie (dítě, které do 31.8. nedosáhne 4 let), citace zákona o DS – „dítě ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku“

  5 dní v týdnu     4700,-Kč péče+850,- hygienické pomůcky+3150,- strava+pití/ 8 700,- Kč. měsíc-5x týdně (21 docházek)

 4 dny v týdnu    4450,-Kč péče+650,-hygienické pomůcky+2400,- strava+pití/ 7 500,- Kč. měsíc-4x týdně (16 docházek)


 3 dny v týdnu    4400,-Kč péče+500,-hygienické pomůcky+1800,- strava+pití/ 6 700,- Kč. měsíc-3x týdně (12 docházek)

 

 2 dny v týdnu     3850,-Kč péče+350,-hygienické pomůcky+1200,- strava+pití/ 5 400,- Kč. měsíc-2x týdně (8 docházek)

 

1 den v týdnu      2650,- Kč péče+250,-hygienické pomůcky+600,- strava+pití/ 3 500,- Kč. měsíc-1x týdně (4 docházky)

 

 

Ceník za sjednanou péči o dítě v DS HANNY od 7,15 – 17,30 hodin s ohledem na výši státního příspěvku pro dítě starší věkové kategorie (dítě, které od 1.9. – 31. 8. dosáhne 4 let), citace zákona o DS „dítě ode dne 1. září po dosažení 3 let věku“

  5 dní v týdnu    7200,-Kč péče+850,- hygienické pomůcky+3150,- strava+pití/ 11 200,- Kč. měsíc-5x týdně (21 docházek)


4 dny v týdnu    6850,-Kč péče+650,- hygienické pomůcky+2400,- strava+pití/ 9 900,- Kč. měsíc-4x týdně (16 docházek)


 3 dny v týdnu    6600,-Kč péče+500,- hygienické pomůcky+1800,- strava+pití/ 8 900,- Kč. měsíc-3x týdně (12 docházek)

 

2 dny v týdnu    5250,-Kč péče+350,- hygienické pomůcky+1200,- strava+pití/ 6 800,- Kč. měsíc-2x týdně (8 docházek)

 

1 den v týdn     3750,- Kč péče+250,- hygienické pomůcky+600,- strava+pití/ 4 600,- Kč. měsíc-1x týdně (4 docházky)

      

     Za každou započatou hodinu nad rámec uhrazené docházky je účtována částka 150 Kč.

      

Cena stravného je 150,- Kč. na den (snídaně, ovocná svačinka, oběd, svačina, pozdní svačina, pitný režim)

Co najdete v ceně?

 

 • Vzdělávací programy v českém jazyce

 • Stravné (snídaně, ovocná dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pozdní odpolední zeleninová svačinka) + pitný režim

 • Didaktické, výtvarné, hudební a sportovní pomůcky

 • Edukační program – bosé nožky, canisterapie, věda nás baví – experimentální pokusy, logopedická cvičení, vaření,

                malý stavitel, malý zahradníček - dle možností (nemáme zahradu), taneční školička

 • Akce pro rodiče a děti – workshopy

 • Oslava narozenin

 • Hygienické potřeby

      Podmínky školného a přihláška:

 • Úhrada školného je splatná dopředu a to vždy od 25. do posledního dne každého měsíce na následující měsíc v hotovosti nebo na účet č.123-145840297/0100. Do zprávy pro příjemce pište jméno dítěte nebo uveďte přidělený VS. Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven na 2,5 promile z dlužné částky denně.

 • Objednatel (zákonný zástupce dítěte) je povinen uhradit sjednanou cenu bez ohledu na to, zda dítě využije sjednanou péči a služby nebo nevyužije. Platba za péči slouží k úhradě stálých nákladů spojených s provozem dětské skupiny, nemůže být proto krácena a je nevratná. (i v případě, že si nevychodíte všechny náhrady a vámi zaplacené dny). Náhrady nejsou vymahatelné.

        POZOR !

        ČÍSLO ÚČTU PRO ŠKOLNÉ JE ODLIŠNÉ OD ČÍSLA ÚČTU PRO REZERVACE MÍSTA

 • Rezervace místa v Hanny jeslích - dětské skupině Bašť je zajištěna odevzdáním přihlášky - potvrzení lékaře, smlouvy a dalších dokumentů a uhrazením rezervační zálohy ve výši odpovídající částce měsíčního školného za jeden kalendářní měsíc podle dohodnutého rozsahu docházky dítěte v souladu s cenovými podmínkami uvedenými výše hotově při odevzdání všech potřebných dokumentů nebo na účet č.115-5203360287/0100.

 • Při stornování rezervace více než 1 měsíc před nástupem dítěte do Hanny jeslí - dětské skupiny Bašť je rezervační záloha vrácena rodiči v plné výši. V případě stornování rezervace ze strany zájemce o docházku dítěte do DS méně než 1 měsíc před nástupem dítěte, DS není povinna částku odpovídající rezervační záloze vracet tomu, kdo její platbu provedl, tato částka propadá ve prospěch DS. 

 • Vzhledem k povinnosti úhrady školného dopředu, jak je uvedeno výše, je rodič povinen DS informovat o posledním měsíci docházky dítěte nejpozději společně s úhradou školného na poslední měsíc docházky. Pokud rodič tuto povinnost nesplní, DS není povinna předmětnou rezervační zálohu rodiči vrátit a v takovém případě rezervační záloha propadá DS jako sankce za porušení povinnosti rodiče informovat Hanny jesle  - dětská skupina Bašť řádně a včas o posledním měsíci docházky dítěte do DS. V takovém případě rezervační záloha představuje částku smluvní pokuty, kterou je rodič, který řádně a včas neoznámí DS poslední měsíc docházky svého dítěte, povinen DS uhradit a DS je oprávněna částku uhrazené rezervační zálohy v takovém případě považovat za uhrazenou smluvní pokutu. Pokud bude DS řádně a včas informována o posledním měsíci docházky dítěte do DS, tedy nejpozději do 30tého dne měsíce předcházejícího poslednímu měsíci docházky dítěte do DS, DS a příslušný rodič se dohodnou (i ústně), zda již uhrazená rezervační záloha bude započítána (zohledněna) na úhradu školného za poslední měsíc docházky dítěte či zda bude její výše DS vrácena poslední den docházky dítěte v hotovosti nebo na účet.

 • Četnost měsíční docházky lze měnit dle aktuální potřeby. Rodiče jsou povinni tuto změnu nahlásit písemně ředitelce DS do 25 dne s měsíčním předstihem.

 • Při nemoci a jiné absenci dítěte se školné nevrací – při jednodenní, dvou, tří, čtyř denní docházce se neodchozené dny NAHRAZUJÍ. Náhrady se musí vyčerpat v následujících dvou měsících (nebo dle individuální domluvy). Školné není možné v dalším měsíci ponížit. Náhrady je možné si však vybrat pouze v řádně zaplacených měsících. Náhrady se uznávájí pouze z řádně omluvených dní a to nejpozději do 8 hodin toho dne, kdy dítě nepřijde do DS. O náhradách se informujte u paní učitelky vždy na začátku měsíce. Pokud jsou Vám náhrady nabízeny a nejsou Vámi akceptované, tedy je nevyužijete, náhrady po 2 měsících propadají. Můžeme posunout vyčerpání náhrad pouze z důvodu dlouhé nepřítomnosti – nemoci nebo z důvodu, že jsme kvůli plné kapacitě náhrady nemohli nabídnou

 • Sourozencům poskytujeme slevu ve výši 20% ze školného v případě 5ti-denní docházky. Při 4 denní 15%, 3 denní 5%, 2 denní 0%. Sleva se vztahuje pouze na celodenní docházku. Sleva se vztahuje na cenu školného druhého dítěte.

 • Pokud je dítě nemocné nebo jedete na dovolenou 10 dní vcelku v daném měsíci při 5ti-denní docházce, poskytujeme 20% slevu ze školného na další měsíc

 • Pokud je dítě nemocné nebo jedete na dovolenou celý měsíc v daném měsíci vcelku při 5ti-denní docházce, poskytujeme 50% slevu ze školného na další měsíc

 • Otevírací doba je Po-Pá 7:15-17:30. Pokud vyzvednete dítě po stanovené otvírací době, bude Vám počítáno za každou započatou hodinu 150,- Kč.

 • Zavřeno má DS pouze v době státních svátků ČR a v období Vánoc (mezi vánočními svátky) a dnů vyčleněných ředitelkou DS z technických či provozních důvodů. Zástupce dítěte není zproštěn platby. Cena školného nebude ponížena. Zákonný zástupce je v tomto případě povinen zaplatit školné v plné výši.

 • Hanny jesle - dětská skupina Bašť má otevřeno 12 měsíců v roce a po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.

 • Souhlasím se Školním řádem, Provozním řádem, Vnitřním řádem a Plánem výchovy a péče, který je k pročtení na webových stránkách nebo na nástěnkách Hanny jeslích - dětské skupině Bašť.

 • Souhlasím s uveřejňováním fotodokumentace dětí pro potřeby HANNY jesle - dětské skupiny Bašť – na webových stránkách a facebooku DS.

bottom of page