Školné a podmínky docházky

HANNY školky

Bašť

 

Cena školného je garantována pro období od 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022

                                                                                                               

                                                                                                 7:15-12:30                                     7:15-17:30

                                                1 den v týdnu        2000 Kč/měsíc včetně stravy       2600 Kč/měsíc včetně stravy       4 dny v měsíci

                                                2 dny v týdnu        3900 Kč/měsíc včetně stravy       4500 Kč/měsíc včetně stravy       8 dní v měsíci 

                 

                                                 3 dny v týdnu        5300 Kč/měsíc včetně stravy       5800 Kč/měsíc včetně stravy      12 dní v měsíci

                                                 4 dny v týdnu        6000 Kč/měsíc včetně stravy      6500 Kč/měsíc včetně stravy      16 dní v měsíci

                                                 5 dní v týdnu         6800 Kč/měsíc včetně stravy      7800 Kč/měsíc včetně stravy      21 dní v měsíci

      

     Za každou započatou hodinu nad rámec uhrazené docházky je účtována částka 150 Kč.

      

Další možnosti lze domluvit dle Vašich individuálních potřeb.

Co najdete v ceně školného?

 

 • Vzdělávací programy v českém jazyce

 • Stravné (snídaně, ovocná dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pozdní odpolední zeleninová svačinka) + pitný režim

 • Didaktické, výtvarné, hudební a sportovní pomůcky

 • Edukační program – bosé nožky, canisterapie, věda nás baví – experimentální pokusy, logopedická cvičení, vaření,

                                                                                                                 malý stavitel, malý zahradníček, taneční školička

 • Akce pro rodiče a děti – workshopy

 • Oslava narozenin

 • Hygienické potřeby

Podmínky školného a přihláška:

 • Úhrada školného je splatná dopředu a to vždy od 25. do posledního dne každého měsíce na následující měsíc v hotovosti nebo na účet č.115-5203300217/0100. Do zprávy pro příjemce pište jméno dítěte nebo uveďte přidělený VS. Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven na 2,5 promile z dlužné částky denně.

        POZOR !

        ČÍSLO ÚČTU PRO ŠKOLNÉ JE ODLIŠNÉ OD ČÍSLA ÚČTU PRO REZERVACE MÍSTA

 • Rezervace místa ve Hanny školce Bašť je zajištěna odevzdáním přihlášky - potvrzení lékaře, smlouvy a dalších dokumentů a uhrazením rezervační zálohy ve výši odpovídající polovině částky školného za jeden kalendářní měsíc podle dohodnutého rozsahu docházky dítěte v souladu s cenovými podmínkami uvedenými výše hotově při odevzdání všech potřebných dokumentů nebo na účet č.115-5203360287/0100.

 • Při stornování rezervace více než 1 měsíc před nástupem dítěte do Hanny školky Bašť je rezervační záloha vrácena rodiči v plné výši. V případě stornování rezervace ze strany zájemce o docházku dítěte do DS méně než 1 měsíc před nástupem dítěte do DS, DS není povinna částku odpovídající rezervační záloze vracet tomu, kdo její platbu provedl, tato částka propadá ve prospěch DS. 

 • Poté, co dítě nastoupí do Hanny školky Bašť, bude rezervační záloha započítána na úhradu měsíčního školného za poslední měsíc, který bude dítě DS navštěvovat. Vzhledem k povinnosti úhrady školného dopředu, jak je uvedeno výše, je rodič povinen školku informovat o posledním měsíci docházky dítěte nejpozději společně s úhradou školného na poslední měsíc docházky. Pokud rodič tuto povinnost nesplní, DS není povinna předmětnou rezervační zálohu rodiči vrátit a v takovém případě rezervační záloha propadá DS jako sankce za porušení povinnosti rodiče informovat Hanny školku Bašť řádně a včas o posledním měsíci docházky dítěte do DS. V takovém případě rezervační záloha představuje částku smluvní pokuty, kterou je rodič, který řádně a včas neoznámí DS poslední měsíc docházky svého dítěte, povinen DS uhradit a DS je oprávněna částku uhrazené rezervační zálohy v takovém případě považovat za uhrazenou smluvní pokutu. Pokud bude DS řádně a včas informována o posledním měsíci docházky dítěte do DS, tedy nejpozději do 30tého dne měsíce předcházejícího poslednímu měsíci docházky dítěte do DS, DS a příslušný rodič se dohodnou (i ústně), zda již uhrazená rezervační záloha bude započítána (zohledněna) na úhradu školného za poslední měsíc docházky dítěte či zda bude její výše DS vrácena poslední den docházky dítěte v hotovosti.

 • Četnost měsíční docházky lze měnit dle aktuální potřeby. Rodiče jsou povinni tuto změnu nahlásit písemně ředitelce DS do 25 dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém dojde ke změně.

 • Při nemoci a jiné absenci dítěte se školné nevrací – při jednodenní, dvou, tří, čtyř denní docházce se neodchozené dny NAHRAZUJÍ. Náhrady se musí vyčerpat v následujících dvou měsících (nebo dle individuální domluvy). Školné není možné v dalším měsíci ponížit. Náhrady je možné si však vybrat pouze v řádně zaplacených měsících. Náhrady se uznávájí pouze z řádně omluvených dní a to nejpozději do 7,15 hodin toho dne, kdy dítě nepřijde do školky. O náhradách se informujte u paní učitelky vždy na začátku měsíce.

 • Sourozencům poskytujeme slevu ve výši 20% ze školného v případě 5ti-denní docházky. Při 4 denní 15%, 3 denní 5%, 2 denní 0%. Sleva se vztahuje pouze na celodenní docházku. Sleva se vztahuje na cenu školného druhého dítěte.

 • Pokud je dítě nemocné nebo jedete na dovolenou 10 dní vcelku v daném měsíci při 5ti-denní docházce, poskytujeme 20% slevu ze školného na další měsíc

 • Pokud je dítě nemocné nebo jedete na dovolenou celý měsíc v daném měsíci vcelku při 5ti-denní docházce, poskytujeme 50% slevu ze školného na další měsíc

 • Otevírací doba je Po-Pá 7:15-17:30. Pokud vyzvednete dítě po stanovené otvírací době, bude Vám počítáno za každou započatou hodinu 150,- Kč.

 • Zavřeno má DS pouze v době státních svátků ČR a v období Vánoc a dnů vyčleněných ředitelkou DS z technických či provozních důvodů. Zástupce dítěte není zproštěn platby. Cena školného nebude ponížena. Zákonný zástupce je v tomto případě povinen zaplatit školné v plné výši.

 • Hanny školka Bašť je otevřená 12 měsíců v roce a po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.

 • Souhlasím se Školním řádem, Provozním řádem, Vnitřním řádem a Plánem výchovy a péče, který je k pročtení na webových stránkách nebo na nástěnkách DS.

 • Souhlasím s uveřejňováním fotodokumentace dětí pro potřeby HANNY školky Bašť – na webových stránkách a facebooku DS.